I. Ban Thường vụ Đảng uỷ phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Đặng Ngọc Vệ

Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phường

    2

Đ/c Nguyễn Minh Toàn

Phó bí thư thường trực  Đảng uỷ

    3

Đ/c Nguyễn Viết Khanh

Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

    4

Đ/c Phan Xuân Hạnh

UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

    5

Đ/c Phạm Thị Hoàng Yến

UVBTV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Đặng Ngọc Vệ

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

    2

Đ/c Phan Đình Thắng

Phó chủ tịch HĐND

III. Uỷ ban nhân dân phường

3.1. Lãnh đạo UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Viết Khanh

Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

    2

Đ/c Phạm Thị Hoàng Yến

UVBTV - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân

3 Đ/c Nguyễn Minh Sáng Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân

 

3.1.1. Nhiệm vụ Đ/c Nguyễn Viết Khanh - Chủ tịch UBND:

    Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

    + Bàn bạc thống nhất trong UBND phường và quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân; trực tiếp chỉ đạo các công việc đột xuất, quan trọng, trên các lĩnh vực.

    + Chủ tịch UBND phường triệu tập, chủ trì các phiên họp, Hội nghị của UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch UBND chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường.

    + Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND phường và thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật.

    + Tổ chức việc tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật.

    + Công tác Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của phường; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công chức; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; quy chế và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân phường.

    + Quản lý, điều hành các công trình, dự án theo quy định của pháp luật; điều hành quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, phê duyệt dự án, quyết toán vốn đầu tư, quyết toán ngân sách hàng năm, các chương trình mục tiêu Quốc gia theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

    + Chỉ đạo chung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư; công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường.

    + Chỉ đạo chung về công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ.

    + Công tác quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

    + Giải quyết những vấn đề do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, những người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, các tổ dân phố đề nghị liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường.

    + Trực tiếp phân công giao nhiệm vụ công việc đối với Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND phường, cán bộ, công chức thuộc UBND phường, trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND phường có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND phường giải quyết công việc.

    - Trực tiếp chỉ đạo tổ dân phố 2 và tổ dân phố 9.

    3.1.2. Nhiệm vụ đ/c Phạm Thị Hoàng Yến - Phó chủ tịch UBND:

    - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

    - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Thông tin tuyên truyền, Văn hoá - xã hội, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị , Truyền thanh, Trang điện tử của phường; Y tế, vệ sinh ATTP; phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục-đào tạo; Tư pháp - Hộ tịch; lao động - thương binh- xã hội, dân số, gia đình - trẻ em; công tác dân vận chính quyền, tôn giáo, thanh niên, các Hội xã hội, Trung tâm học tập cộng đồng; hòa giải, giải quyết đơn thư trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

    Trực tiếp chỉ đạo Bộ phận một cửa, xây dựng, thực hiện, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015.

    - Chủ trì và phối hợp liên ngành để xem xét, xử lý những kiến nghị của các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường trong phạm vi được phân công. Giải quyết những vấn đề phát sinh hằng ngày thuộc phạm vi mình phụ trách. Định kỳ hoặc đột xuất, Phó Chủ tịch UBND phường làm việc, kiểm tra các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường và các tổ dân phố.

    - Ký các văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm, các thủ tục hành chính về Chứng thực, sao y, các giấy tờ có liên quan về hộ tịch và một số văn bản khác trên lĩnh vực được giao phụ trách.

    - Thay mặt UBND phường giữ mối quan hệ phối hợp công tác và tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn các ngành chuyên môn của thị xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời trực tiếp làm các Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động theo qui định của Nhà nước hoặc theo chủ trương của cấp trên ở lĩnh vực được phân công; thay mặt UBND phường giữ mối quan hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

    - Thay mặt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường điều hành chung và được xử lý thay công việc theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường khi được ủy quyền.

    - Tham dự các cuộc họp do cấp trên tổ chức và phân công của Chủ tịch UBND phường.

    - Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

    - Trực tiếp chỉ đạo tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8.

      3.1.3. Nhiệm vụ đ/c Nguyễn Minh Sáng - Phó chủ tịch UBND:

    - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

    - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, lâm nghiệp, xây dựng, chỉnh trang đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, Tài nguyên - Môi trường, quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng các dự án, công tác thuế; thiên tai, dịch bệnh, . . . ; hòa giải, giải quyết đơn thư trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

    - Chủ trì và phối hợp liên ngành để xem xét, xử lý những kiến nghị của các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường trong phạm vi được phân công. Giải quyết những vấn đề phát sinh hằng ngày thuộc phạm vi mình phụ trách. Định kỳ hoặc đột xuất, Phó Chủ tịch UBND phường làm việc, kiểm tra các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của các bộ phận chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường và các tổ dân phố.

    - Ký các văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm, các thủ tục hành chính về Chứng thực, sao y, các giấy tờ có liên quan về hộ tịch và một số văn bản khác trên lĩnh vực được giao phụ trách.

    - Thay mặt UBND phường giữ mối quan hệ phối hợp công tác và tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn các ngành chuyên môn của thị xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ Trật tự đô thị, Trưởng các ban chỉ đạo các hoạt động theo qui định của Nhà nước hoặc theo chủ trương của cấp trên trên lĩnh vực được phân công; thay mặt UBND phường giữ mối quan hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

    - Tham dự các cuộc họp do cấp trên tổ chức và phân công của Chủ tịch UBND phường ủy quyền.

- Thay mặt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường điều hành chung và được xử lý thay công việc theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường khi được ủy quyền.

    - Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

    - Trực tiếp chỉ đạo tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4.

    3.1.4. Nhiệm vụ đ/c Nguyễn Văn Học – Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường.

    - Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

    - Tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ; tổ chức biên chế, quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.

    - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở; kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân; xây dựng các kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh. ...

    - Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân phường; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

    - Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

    - Trực tiếp chỉ đạo tổ dân phố 1 và tổ dân phố 6.

    3.1.5. Nhiệm vụ đ/c Hồ Phúc Tài  - Uỷ viên UBND - Trưởng Công an phường.

    - Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

    - Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Cấp uỷ Đảng, Ủy ban nhân dân phường về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó.

    - Làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo thẩm quyền; tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh. ...

    - Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

    - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và lực lượng khác trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn phường.

    - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng phải chấp hành phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn phường; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện ma tuý và người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.

    - Hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với lực lượng bảo vệ dân phố; thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

    - Chủ động và phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

    - Thực hiện quản lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

    - Trực tiếp chỉ đạo tổ dân phố 5 và tổ dân phố 10.

 

 

 

3.2. Công chức chuyên môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Thị Phượng

Công chức Văn phòng - Thống kê

 2

Đ/c Phan Thị Nga

Công chức Văn phòng - Thống kê

3

Đ/c Bùi Khánh Dư

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

4

Đ/c Nguyễn Viết Khang

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

5

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga

Công chức Kế toán - Ngân sách

6

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Loan

Công chức Lao động - Thương binh & Xã hội

7

Đ/c Đặng Tiến Phong

Công chức Văn hóa - Xã hội

8

Đ/c Nguyễn Văn Học

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

9

Đ/c Bùi Đức Tâm

Công chức Giao Thông - Xây dựng

10 Đ/c Phan Anh Tú Công chức Địa chính - Môi trường

3.3. Cán bộ không chuyên trách, hợp đồng

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Tô Hoàng Hương Huyền

PCT. UBMTTQ 

    2

Đ/c Phạm Tiến Hóa

PCT. Hội Cựu chiến binh

    3

Đ/c Lê Thị Thương

PBT Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

    4

Đ/c Phan Thị Diễn

PCT. Hội LHPN, Kiêm phụ trách truyền thanh

    5

Đ/c Lê Thị Kim Thu

CT. Hội CTĐ và BTXH, Kiêm phụ trách nông nghiệp

    6

Đ/c Phạm Thế Anh

Phó CHT BCH Quân sự- Trưởng ban Bảo vệ dân phố

    7

Đ/c Đặng Hữu Cầu

PCT. Hội Nông dân kiêm phụ trách Xây dựng- môi trường

    8 Đ/c Lưu Thị Hồng Thanh Cán bộ Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy

IV. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

                TT

            Họ và tên

                            Chức vụ

1

Đ/c Phan Xuân Hạnh

UVBTV Đảng ủy- CT. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

2

Đ/c Tô Hoàng Hương Huyền

Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ

3

Đ/c Nguyễn Minh Toàn

Phó Bí thư Đảng ủy- Phó chủ tịch UBMTTQ

4

5

Đ/c Nguyễn Minh Sáng

Đ/c Phan Thị Tâm

Ủy viên thường trực UBMTTQ

 

V. Các tổ chức thành viên

5.1. Hội Cựu chiến binh phường

              TT

Họ và tên

Chức vụ

                1

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Chủ tịch Hội

                2

Đ/c Phạm Tiến Hóa

Phó chủ tịch Hội

                3

Đ/c Lê Xuân Thuyên Ủy viên Ban thường vụ Hội

5.2. Hội liên hiệp phụ nữ phường

TT

                      Họ và tên

                              Chức vụ

    1

Đ/c Phan Thị Tâm

Đảng ủy viên- Chủ tịch Hội

    2

Đ/c Phan Thị Diễn

Phó chủ tịch Hội

    3

Đ/c Tô Hoàng Hương Huyền

Uỷ viên Ban thường vụ Hội

5.3. Hội Nông dân phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Hoàng Văn Thịnh

Chủ tịch Hội

    2

Đ/c Đặng Hữu Cầu

Phó chủ tịch Hội

5.4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lê Thị Thương

Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn

    2

Đ/c Phan Thị NGọc Quỳnh

Phó bí thư

    3

Đ/c Đặng Thị Thu

Ủy viên Ban thường vụ

5.5. Hội Người cao tuổi 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Văn Tiềm

Chủ tịch Hội

2

Đ/c Nguyễn Hữu Bính

Phó chủ tịch Hội

5.6. Hội Khuyến học - cựu giáo chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Phạm Thị Hoàng Yến

Chủ tịch Hội

                2

Đ/c Lương Thị Thanh Cầm

Phó chủ tịch- phụ trách Khuyến học

                3

Đ/c Đậu Thị Nhung

Phó chủ tịch- Phụ trách Cựu giáo chức

5.7. Hội Chữ thập đỏ và Bảo trợ xã hội 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lê Thị Kim thu

Chủ tịch Hội

    2

Đ/c Lê Thị Thương

Phó chủ tịch Hội

    3

Đ/c Trịnh Thị Lộc

Ủy viên Ban thường vụ

5.8. Hội cựu thanh niên xung phong 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Phan Văn Lân

Chủ tịch Hội

    2

Đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó chủ tịch Hội

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHOÁ X,

(NHIỆM KỲ 2020-2025)

1.

Đ/c: Đặng Ngọc Vệ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ- CT. HĐND Phường

Sinh ngày: 07/10/1972

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0912.818626

Mail: ngocve7177@gmail.com

2.

Đ/c: Nguyễn Minh Toàn - PBT thường trực  Đảng uỷ

Sinh ngày: 01/09/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0917.765111

Mail: toankstl@gmail.com

3.

Đ/c: Nguyễn Viết Khanh - PBT Đảng uỷ, CT. Ủy ban nhân dân

Sinh ngày: 15/8/1970

Trình độ chuyên môn: Đại học; Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0912.517197

4.

Đ/c: Phan Xuân Hạnh - UVBTV, CT. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Sinh ngày: 10/9/1963

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:0912.251432

Mail: phanxuanhanh.ubbh@gmail.com

5.

Đ/c: Phạm Thị Hoàng Yến - UVBTV, PCT. Ủy ban nhân dân

Sinh ngày: 02/11/1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0912.684401

Mail: yenphbh@gmail.com

6.

Đ/c: Phan Đình Thắng - ĐUV, PCT. Hội đồng nhân dân

Sinh ngày: 11/03/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0918.464988

Mail: phanthangbh@gmail.com

7.

Đ/c: Nguyễn Tiến Duẫn - ĐUV, Trưởng Công an

Sinh ngày: 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0912.163848

Mail: nguyentienduan2015@gmail.com

8.

Đ/c: Phan Thị Tâm - ĐUV,  CT. Hội LHPN

Sinh ngày: 05/10/1981

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0914.901999

Mail: phantampnbh@gmail.com

 

9.

Đ/c: Nguyễn Văn Học - ĐUV, Chỉ huy Trưởng BCHQS

Sinh ngày: 21/12/1975

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0913.897870

Mail: nguyenvanhocqs@gmail.com

 

10.

Đ/c: Nguyễn Thị Phượng - ĐUV, Công chức Văn phòng- Thống kê

Sinh ngày: 10/5/1976

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0947.275581

Mail: Nguyen.phuongt3@gmail.com

11.

Đ/c: Nguyễn Minh Sáng - ĐUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sinh ngày: 11/9/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0986.622073

Mail: kyniemxanhms@gmail.com

12.

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Nga - ĐUV, Công chức Kế toán- Ngân sách

Sinh ngày: 29/12/1986

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  Trung cấp

Điện thoại: 0915.431166

Mail: thanhnga.ulsa@gmail.com

13.

Đ/c: Đặng Ngọc Thủy - ĐUV, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7

Sinh ngày: 

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

Điện thoại: 0948.340995

14.

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng - ĐUV, Hiệu trưởng trường Mầm non

Sinh ngày: 12/04/1971

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0917.972269

Mail: Tamhong72@gmail.com

 

 

 

            

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
Bản đồ phường Bắc Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 237.283
Online: 16